Doç.Dr.Nurdan Lenk Araştırma Ödülü

Değerli Üyelerimiz,

İki yılda bir, Ulusal Dermatoloji Kongresi sırasında verilen “Doç.Dr.Nurdan Lenk Araştırma Ödülü”nün başvuru koşulları ekte sunulmaktadır. Başvuru süresi 1 Ekim 2014 tarihine dek uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 

Doç.Dr.Nurdan Lenk Araştırma Ödülü Başvuru Koşulları


Danıştay İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin IPL Kullanımı Hakkındaki Maddelerinin Yürütmesini Durdurdu

Değerli Meslektaşımız,

Bir hukuk savaşının daha kazanıldığı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı Aralık 2008’de hazırladığı genelge ile IPL cihazlarının hekim nezareti olmaksızın güzellik salonlarında güzellik uzmanları tarafından kullanılmasına izin vermişti. Bu genelgeye karşı açılan davada önce yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş arkasından Danıştay 15. Dairesi ve 13. Dairesi tarafından oluşturulan ortak heyet tarafından E.2013/2787, K.2013/10563 sayılı ve 11.12.2013 günlü kararıyla dava konusu genelgenin iptaline karar verilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararına rağmen menfaatleri zarar gören tarafların girişimleri sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ve Güzellik salonlarında IPL cihazlarının kullanılmasına izin veren bir düzenleme yapılması istenmiştir. İçişleri Bakanlığı başlangıçta bu talebi yerine getirmemiş ise de 2012 yılının Aralık ayında talep edilen şekilde bir Yönetmelik değişikliği yaparak Resmi Gazetede yayınlamıştır.

Sağlık kuruluşu olmayan ve hekim tarafından görülmeyen ve hekimin nezaretinin olmadığı güzellik salonlarında IPL cihazlarının kullanımına olanak sağlanması üzerine Türk Dermatoloji Derneği ile Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bu işlemlere ilişkin yeniden yargıya başvurmak zorunda kalmıştır. Bu dava Danıştay 8. Dairesinin 2013/2099 sayılı dosyasında görüşülmüş ve güzellik uzmanlarına tek başlarına IPL cihazlarının salonlarda kullanmalarına olanak veren maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir (Danıştay kararı için tıklayınız)

Karar gerekçesinde IPL cihazlarının tedavi amaçlı üretilenleri ile epilasyon için üretilenleri arasında teknik özellik yönünden bir fark olmadığının tespit edilmesi, söz konusu cihazlarla yapılacak uygulamaların yara, yanık gibi kalıcı komplikasyonlara sebep olabileceği ve sorumluluğun hekimlerce üstlenilmesini haklı kılacak bilimsel görüşler karşısında; yalnız hekimlerce verilecek tanı ve tedavi hizmetlerinde kullanılması söz konusu olabilecek IPL cihazlarıyla ilgili olarak güzellik uzmanlarına yetki tanınmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Karar uyarınca İçişleri Bakanlığının ilgili Yönetmelikte 30 gün içinde gerekli değişiklikleri yapması ve güzellik salonlarında IPL uygulamasına son verilmesi gerekmektedir.
Alanımızın korunması amacıyla verdiğimiz hukuksal mücadele ilgili gelişmeleri ve güzel haberleri vermekten mutluyuz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


6. Türk Dermatoloji Eğitim Kurultayına Davet


Türk Dermatoloji Derneği illerde temsilciler görevlendiriyor!

Değerli Meslektaşımız,

Deri ve zührevi hastalıklar uzmanı sayımız son yıllarda sayıca oldukça artmış ve ülkenin hemen her yerinde görev yapmaya başlamışlardır. Ülkemizin her yerinde meslektaşlarımız idari ve hukuksal sorunlar yaşamakta veya uzmanlık alanımıza müdahaleler olmaktadır. Türk Dermatoloji Derneği’nin üye sayısı 1600’e yaklaşmıştır. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Sizlerden bilgi gelmemesi halinde, yönetim kurulu üyelerinin bulunduğunuz şehirlerdeki uzmanlık alanımıza yapılan saldırıları ve yaşamakta olduğunuz sorunlarınızı öğrenmesi ve müdahil olması ne yazık ki pek mümkün olmamaktadır.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu; 4 Temmuz 2014 tarihli toplantısında “üyelerimizin gönüllü başvuruları ile illerimizde Türk Dermatoloji Derneği Temsilcileri görevlendirmeye” karar vermiştir. Gönüllü il temsilcilerimiz bulundukları bölgede alanımızla ilgili yaşanan olumsuzlukları TDDYK’ya bildirme, TDDYK’nın onayı/bilgisi dahilinde görüşmeler yapma ve konuya müdahil olma görevleri olacaktır. Sizlerle birlikte yapacağımız bu çalışma ile ülkemizin her alanında meslektaşlarımıza sahip çıkma ve meslek alanımızı koruma konusunda farklı bir çalışma tarzı getiriyoruz. Bu çalışma yöntemini öneren meslektaşlarımıza yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.

Bulunduğunuz ilin “Türk Dermatoloji Derneği Temsilcisi” olmak isteğinizi sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine e-posta yoluyla 8 Ağustos 2014 tarihine kadar iletebilirsiniz. Yönetim Kurulumuz gelen istekleri değerlendirecek ve temsilcilerimizin adlarını sizlerle paylaşacaktır.
Meslek alanımızı birlikte savunuyor ve sorunlarımızı birlikte çözüyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Deneği Yönetim Kurulu